Archivos de la etiqueta: Nomenaments juliol

05Jun/18

Nomenaments al juliol per al professorat substitut de Catalunya

Aquesta informació és rellevant per a tu si formes part del professorat substitut sense nomenament al juliol:

Requisits per poder tenir un nomenament al juliol:
1.- Haver prestat serveis docents un mínim de sis mesos dels quals almenys un dia en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny.

2. Complir un dels dos requisits següents:
a) Participar en activitats de formació reconegudes pel Departament d’Ensenyament durant el mes de juliol amb una durada total de 30 hores. El cursos de formació d’un mínim de 10 hores es poden acumular per tal d’acreditar les 30 hores de formació.

b) Les persones que hagin participat en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya (Oposicions) no han d’acreditar res, és a dir, no està obligat a participar en les activitats de formació. Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 30 de juny, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.

Un cop el Departament comprovi que es compleixen els requisits se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol.

Abans del 31 de desembre s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la realització del curs.

La dedicació (o jornada) del nomenament del mes de juliol serà la que correspongui al major número de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el curs. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.

Aquest nomenament de juliol comptarà a efectes d’antiguitat en llistes i en futures oposicions

Activitats reconegudes del Departament d’Ensenyament

Les activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència. El reconeixement de les activitats no l’ha de sol·licitar individualment el professorat interessat sinó que ha de ser la institució organitzadora la que sol·liciti el reconeixement segons els tràmits establerts.

L’Associació Ple de Vida us oferim formació on-line per al professorat de 30 hores reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012, com a formació permanent per al professorat.

Et podem oferir el curs on-line:
COMPETÈNCIES EMOCIONALS A LES AULES: ESCRIPTURA, VEU I NEUROEDUCACIÓ

Anima’t, pots inscriure’t aquí: